Asmens duomenų apsauga

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, pagal kurio reikalavimus fizinis asmuo turi teisę žinoti, kokie duomenys ir kokiose sistemose yra tvarkomi.

Informuojame

Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ (Kranto g. 3 LT-96112 Gargždai, sekretorius@gargzdunaminukas.lt,  tel. (8 46) 45 36 74. Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 191789695 (Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), vykdydama savo funkcijas, tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

1. Ugdytinių asmens duomenys vidaus administravimo tikslu:

1.1. ugdytinių duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, grupė, lytis, foto nuotrauka, gyvenamosios vietos adresas, pilietybė, gimtoji kalba, programa pagal kurią ugdomas;

1.2. sveikatos duomenys: fizinio ugdymo grupė, regėjimo aštrumas, sveikatos duomenys dėl galimos alerginės reakcijos į aplinką ir/ar maistą, dėl neįgalumo;

1.3. rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos;

1.4. ugdytinių tėvų duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, el. paštas, telefono Nr., gyvenamosios vietos adresas, darbovietės pavadinimas, užimamos pareigos, gimimo data;

2. Personalo asmens duomenys šiais tikslais:

2.1. Struktūros tvarkymo.

2.2. Personalo valdymo.

2.3. Turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymo ir naudojimo.

2.4. Raštvedybos tvarkymo.

Asmens duomenų subjekto tesės

Teisė susipažinti su asmens duomenimis − turi teisę pateikti prašymą gauti informaciją, kokiais tikslais yra tvarkoma informacija, kokie duomenys yra tvarkomi, kiek laiko saugomi duomenys. Ši informacija teikiama nemokamai (duomenų valdytojas už pakartotinį Duomenų subjekto prašymą dėl informacijos apie duomenų tvarkymą pateikimo gali imti nustatyto dydžio mokestį) vieną kartą, užpildžius prašymą.
Teisė reikalauti ištaisyti duomenis, Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti duomenis pateikęs prašymą.
Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), pateikus prašymą.
Teisė į duomenų perkeliamumą, pateikus prašymą.

Rašytinis prašymas (pridedama) pateikiamas asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ administracijai Kranto g. 3 LT-96112 Gargždai, sekretorius@gargzdunaimukas.lt, tel. (8 46)45 36 74.

Asmens pateiktas prašymas turi būti suprantamas, aiškus ir įskaitomas. Turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas Klaipėdos rajono savivaldybėje yra paskirtas Duomenų apsaugos pareigūnas. Jo pareiga yra padėti užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, teikti konsultacijas visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų apsauga.

Iškilus klausimams dėl asmens duomenų apsaugos ar esant asmens duomenų saugumo pažeidimams prašome kreiptis el. p. sekretorius@gargzdunaminukas.lt, tel. (846) 452775, Rita Dumašienė, Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ logopedė.

Jeigu asmuo nesutinka su Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

 

Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisykles

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (darbuotojams)

 

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Darbuotojų bendravimo elektroniniu paštu taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo Gargždų lopšelyje-darželyje „Naminukas“ taisyklės

Bevielio interneto prieigos naudojimo sąlygos

Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es)

Praktikanto konfidencialumo pasižadėjimas saugoti asmens duomenis

Tinklalapio www.gargzdunaminukas.lt privatumo politika

Už duomenų apsaugą atsakingo darbuotojo veiklos aprašas

Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimo forma

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašo  priedas

Reagavimo į duomenų saugumo pažeidimus schema

Pranešimas duomenų subjektui apie įvykusį duomenų saugumo pažeidimą