Darbo tvarkos taisyklės 2021

Pagalbos vaiko savirūpai tvarkos aprašas

Darbuotojų etikos kodeksas

Pirmos pagalbos organizavimo mokykloje tvarkos aprašas

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas (002)

Vaikui susirgus ar patyrus traumą darbuotojų veiksmų tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka

Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarka

Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos apraša

Mokinių turinčių specialiųjų poreikių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiųjų ugdymo(si) skyrimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymosi organizavimo modulių aprašas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos tvarkos aprašas

Vaikų nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas

Dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, kontrolės procedūrų tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ar teisėtų vaiko atstovų informavimą apie įstaigoje patirtą traumą, sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas

Vaistų administravimo tvarkos aprašas

Vaikų ekskursijų ir kitų turizmo renginių organizavimo aprašas

Nuotolinio darbo Gargždų lopšelyje-darželyje „Naminukas“ tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno pildymo, priežiūros tvarka