Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka

 

Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarka

 

Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

 

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

 

Mokinių turinčių specialiųjų poreikių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

 

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiųjų ugdymo(si) skyrimo tvarkos aprašas

 

Priešmokyklinio ugdymosi organizavimo modulių aprašas

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos tvarkos aprašas

 

Vaikų nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas

 

Dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, kontrolės procedūrų tvarkos aprašas

 

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedėkuliozės ir niežų tvarkos aprašas

 

Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

 

Darbuotojų veiksmų susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ar teisėtų vaiko atstovų informavimą apie įstaigoje patirtą traumą, sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas

 

Vaistų administravimo tvarkos aprašas

 

Vaikų ekskursijų ir kitų turizmo renginių organizavimo aprašas

 

Nuotolinio darbo Gargždų lopšelyje-darželyje „Naminukas“ tvarkos aprašas

 

Elektroninio dienyno pildymo, priežiūros tvarka