Konkursinių-pareigų-įsakymas-ir-aprašas

Dokumentų valdymo organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų ekskursijų ir turizmo renginių organizavimo tvarka

Prašymų-ir-skundų-tvarka

Darbo tvarkos taisyklės 2023 m.

Pagalbos vaiko savirūpai tvarkos aprašas

Darbuotojų etikos kodeksas

Pirmos pagalbos organizavimo mokykloje tvarkos aprašas

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas (002)

Vaikui susirgus ar patyrus traumą darbuotojų veiksmų tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka

Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos apraša

Mokinių turinčių specialiųjų poreikių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiųjų ugdymo(si) skyrimo tvarkos aprašas

Priesmokyklinio ugdymo tvarkos aprasas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos tvarkos aprasas

Vaikų nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas

Dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, kontrolės procedūrų tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ar teisėtų vaiko atstovų informavimą apie įstaigoje patirtą traumą, sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas

Vaistų administravimo tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo Gargždų lopšelyje-darželyje „Naminukas“ tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno pildymo, priežiūros tvarka

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarka