GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NAMINUKAS“

 

VIZIJA – institucija, teikianti kokybiškas švietimo ir socialines paslaugas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas.

 

MISIJA – Lopšelis-darželis, siekdamas tapti  patrauklia ir savarankiška, demokratiškumo ir humanizmo principais savo veiklą grindžiančia, kokybiškas švietimo ir socialines paslaugas teikiančia   įstaiga:

moko ugdytinius siekti pasirinktų tikslų ir atsakingai, vadovaujantis žmogiškosiomis vertybėmis, kurti savo gyvenimą;
gerina ugdymo(si) ir teikiamų paslaugų kokybę;
puoselėja ir kuria naujas Lopšelio-darželio tradicijas;
užtikrina saugią ir sveiką ugdymosi aplinką, laiduoja viešumo, demokratiškumo principų įgyvendinimą.

 

VERTYBĖS: atsakomybė, profesionalumas, bendradarbiavimas.

 

FILOSOFIJA: neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias; neužtenka egzistuoti, reikia būti; neužtenka norėti, reikia veikti.