Lopšelyje-darželyje ,,Naminukas” atsakinga už įtraukųjį ugdymą direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Butkuvienė.

T11368-1-1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui 2023 – 2025 metų priemonių plano patvirtinimo

Įtraukiojo ugdymo lankstinukas 2024 m.

Įtraukusis ugdymas įgyvendinamas trijose ugdymo įstaigos lygiuose:

  • Ikimokyklinio ugdymo įstaigos lygmeniu formuojamos bendruomenės narių vertybinės nuostatos, tradicijos, tarpusavio santykiai.

Užtikrinamas ugdymo aplinkos pritaikymas ir modernizavimas, reikalingų priemonių, atitinkančių įvairius ugdymosi poreikius, įsigijimas.

Mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kompetencijų, reikalingų dirbti su įvairiomis specialiųjų ugdymosi poreikius (SUP) turinčių vaikų grupėmis, tobulinimas.

  • Grupės lygmeniu sudaromos sąlygos ugdytiniui bendrauti su bendraamžiais, dalyvauti bendroje veikloje, parodyti savo gebėjimus, gauti reikiamą darbuotojų, specialistų pagalbą.
  • Individualiame lygmenyje kryptinga pagalba ugdytiniui teikiama tik įvertinus individualius vaiko ugdymosi poreikius, jo galias, sunkumus, vaiko bei jo šeimos pasirengimą dalyvauti įtraukiajame ugdyme.

2023 m. atlikti tyrimai: darbuotojų ir tėvų anketinė apklausa „Įtraukiojo ugdymo nuostatos ir įgyvendinimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“

Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ bendruomenės Itraukiojo ugdymo nuostatų ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme anketinės apklausos 2022–2023 m. m. rezultatai

2021 m. VGK parengtas

Vaiko galių ir ugdymo(si) sunkumų atpažinimo algoritmas

Stebėjimo kortelė, priedas Nr. 1