Mokyklos pavadinimas: Gargždų lopšelis-darželis ,,Naminukas“ (Kranto g. 3, Gargždai, Klaipėdos r.)

Pareigybės pavadinimas: logopedas.

Darbo krūvis: 1,0 etatu – ( 36 val./sav.).

Atlyginimas pagal turimą kvalifikacinę kategoriją ir darbo stažą: nuo 1500 Eur. iki 2000 Eur. bruto.

Darbo pobūdis: įvertina ugdytinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius; sudaro individualią, pogrupinę ir grupinę specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ugdymo programą, ją taiko, rengia savo veiklos ataskaitą; šalina specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus; užtikrina savo darbo kokybę, darbe taiko logopedijos naujoves; bendradarbiauja su pedagogais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, įstaigą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius ugdytinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.

 

Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai logopedui:

  • privalo turėti aukštąjį išsilavinimą, būti baigęs specialiosios pedagogikos – logopedijos

ugdymo studijų programą ir turėti logopedo profesinę kvalifikaciją;

  • privalo būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui

specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras;

  • mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.

Prioritetai:

  • darbo patirtis

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje su sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo atrankos tikslais ir pretendento anketą;

Pretendentų (konkurisnėms pareigoms) anketa

PRETENDENTŲ prašymai

  • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų  kopijas;
  • gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentus pateikti el. paštu: sekretorius@gargzdunaminukas.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai pateikiami iki 2023-08-21, 13.00 val.

Atrankos data: 2023-08-23 dieną (tikslų laiką pranešime elektroniniu paštu)

Įdarbinama nuo 2023 m. rugsėjo 1  d.

Atrankos pokalbis vyks adresu:

Gargždų lopšelyje-darželyje „Naminukas“, Kranto g. 3, Gargždai.

Tel. 8 61351788.

Logopedo-pareigybės-nuostatai